Угода користувача, договір про надання послуг

ДОГОВІР  ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ

Виконавець

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕЗНІКОВА КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА, податковий номер 3154901442, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 60/ вул. Воскресенська, буд.10, оф.506, що далі іменується «Виконавець» та діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань номер 2 210 000 0000 000842 від 19.12.2011, з однієї сторони, та

Замовник

ФІЗИЧНА ОСОБА, з другої сторони, окремо «Сторона», разом — «Сторони»,

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, досягли домовленості про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника надати інформаційні послуги щодо отримання візи (далі — Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці Послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування, обсяг, вартість та інші характеристики Послуг, які є предметом цього Договору.

1.3. Для надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець має право залучати третіх осіб. Якщо при виконанні цього Договору виникне необхідність отримати від третіх осіб послуги, які ним не передбачені, Сторони узгоджують вартість, перелік і порядок оплати таких послуг окремою угодою.

1.4. Предметом цього договору не є отримання візи для Замовника, для чого Замовник самостійно подає документи в консульство на відкриття відповідного типу візи.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.    Обов’язки Замовника:

2.1.1. Оплатити Послуги в строк та у порядку, встановленому цим.

2.1.2. Прийняти Послуги та підписати відповідний Акт наданих Послуг, у порядку та у строк, визначені цим Договору.

2.1.3. Своєчасно надати Виконавцю у повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання ним договірних обов’язків. Сприяти в наданні інформаційної послуги, надавати повну і достовірну інформацію, запитувану ВИКОНАВЦЕМ відповідно до вимог щодо заповнення анкет відповідного Консульства.

2.1.4. Своєчасно інформувати ВИКОНАВЦЯ про будь-які зміни паспортних та інших даних, необхідних для надання відповідних послуг ВИКОНАВЦЕМ, до моменту здійснення процедури реєстрації анкети ЗАМОВНИКА, після чого внесення змін до зазначених даних не представляється можливим, а надані послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

2.1.5. Забезпечити сувору відповідність документів, необхідних для отримання віз, всім вимогам консульства, в тому числі вимогам, що пред’являються до паспорту, термінів його дії, дату видачі, числу вільних сторінок, фотографії, страхування здоров’я тощо.

2.1.6. Ознайомитися з положеннями Візового кодексу країн-учасниць Шенгенської угоди, дотримуватися усіх правил і норм використання отриманої візи.

2.2. Обов’язки Виконавця:

2.2.1. Надати Послуги на належному професійному рівні, враховуючи узгоджені Сторонами строки та порядок їх надання.

2.2.2. Після надання Послуг — скласти відповідний Акт та передати його ЗАМОВНИКУ на підписання.

2.2.3. На вимогу Замовника інформувати його про хід виконання договірних зобов’язань, з наданням підтверджуючих документів.

2.2.4. Приступити до надання Послуги не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Сторонами даного Договору або виконання ЗАМОВНИКОМ умов п.3.9 данного Договору.

2.2.5. Забезпечити повну конфіденційність інформації, що передається ЗАМОВНИКОМ.

 1. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Сума оплати визначается при здійснені замовленя.

3.2. Плата за надання Послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг.  Приймаємо оплату через LiqPay з виставленням рахунків на E-mail, sms або у месенджерах

3.3. Після надання Послуги, ВИКОНАВЕЦЬ складає та направляє (надає) ЗАМОВНИКУ Акт наданих послуг, а ЗАМОВНИК, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту, підписує його та повертає один примірник ВИКОНАВЦЮ.

3.4. У випадку не підписання ЗАМОВНИКОМ Акту наданих послуг, при відсутності мотивованої відмови у термін, встановлений п. 3.3 цього Договору,  вважається, що ВИКОНАВЕЦЬ виконав усі свої договірні зобов’язання належним чином та у повному обсязі. При цьому Сторони узгодили, що в такому випадку датою повного виконання та прийняття Послуг вважається дата відправлення (надання) ЗАМОВНИКУ Акту наданих послуг.

3.5. Оплата за цим договором вважається здійсненою в повному обсязі в момент її зарахування на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

3.6. Передбачена цим договором плата може бути змінена у випадках коливання курсу національної валюти України, наданої ВИКОНАВЦЕМ знижки ЗАМОВНИКУ чи інших умов, що узгоджується Сторонами шляхом укладення додаткового договору.

3.7. Розрахунки між Сторонами здійснюються виключно в національній валюті України.

3.8. Датою надання Послуги вважається дата отримання повного пакету документів ЗАМОВНИКА (запрошення, страховка, анкета тощо). Факт надання Послуги доводиться до відома ЗАМОВНИКА засобами телефонного та/або електронного зв’язку за реквізитами ЗАМОВНИКА, вказаними у даному Договорі.

3.9. В якості підтвердження зобов’язань за даним Договором та на забезпечення його виконання, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ завдаток у розмірі 500 грн., в рахунок оплати Послуг за цим Договором.

3.10. При відсутності необхідної інформації та документів, порушенні вимог щодо їх оформлення, а також своєчасної оплати Послуг Замовником відповідно до умов даного договору, Виконавець має право призупинити надання Послуг.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору відповідно до чинного законодавства.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за прострочення виконання своїх обов’язків у випадках ненадання та (або) несвоєчасного надання Замовником інформації та документів, а також претензій з боку державних органів до дозвільних та інших документів, наданих Замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірну чи неправдиву інформацію, яка зазначена у поданих Замовником документах для виконання умов цього Договору. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та легальність наданих Виконавцю документів, у тому числі, їх окремих реквізитів.

4.4. Виконавець повідомив та попередив ЗамовникА, що посольства, як це прийнято в міжнародній практиці, можуть відмовляти у видачі візи або затримувати її оформлення без пояснення причин. У зв’язку з цим Виконавець не несе ані фінансової, ані юридичної відповідальності за дії посольств. У разі відмови у візі Виконавець утримує повну вартість послуг, з чим ЗАМОВНИК погоджується.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за збереження документів та затримки під час пересилок кур’єрськими службами доставки по території України та за кордоном.

4.6. У разі порушення Замовником п. 3.2 цього договору, він зобов’язаний сплатити неустойку у розмірі діючої подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення виконання, а також,  відшкодувати ВИКОНАВЦЮ завдані збитки в повному обсязі, включаючи не отримані доходи.

4.7. Виконавець не несе відповідальності за заздалегідь придбані ЗАМОВНИКОМ  проїзні документи і заплановані заходи (переговори, підписання контрактів і тому подібне), які не відбудуться унаслідок відмови або затримки у видачі візи.

4.8. У випадку відмови посольства у видачі візи ЗАМОВНИКУ по причині – пункту 4,6,7 стандартного бланка відмови, Виконавець зобов’язаний сплатити ЗАМОВНИКУ суму у розмірі 200% плати за надання послуг за цим Договором.

 

 1. РЕКЛАМАЦІЇ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони домовилися, що при наявності претензій щодо виконання цього договору Замовник зобов’язується пред’явити рекламацію (подати претензію) ВИКОНАВЦЮ в письмовій формі протягом 2 днів з дати настання події, що є підставою для її пред’явлення.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ письмово відповідає на претензію ЗамовникА протягом 30 календарних днів від дати її отримання.

5.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню судом загальної юрисдикції відповідно до вимог та норм чинного законодавства України.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

6.1. У випадку настання об’єктивних причин, які не залежать від волі Сторін та істотно ускладнюють (чи роблять неможливим) виконання ними зобов’язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне їх невиконання.

6.2. Сторони домовилися, що в якості форс-мажорних обставин вони визнають:  пожежу, повінь, землетрус, катаклізми, епідемії, інші стихійні природні лиха, що носять тривалий характер, воєнні дії чи стан, блокаду, страйки, революції, заколоти тощо, зміну або скасування (без прийняття нових) законодавчих актів, які регламентують реєстраційні процедури, які є предметом цього Договору.

6.3. Сторона,  що дізналася про виникнення обставин, що передбачені п. 6.2. Договору, зобов’язана протягом 2-х днів, сповістити про це іншу Сторону факсом, телеграмою чи іншим способом, та зазначити в них дати початку та можливого закінчення дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини при обґрунтуванні неможливості чи запізнення виконання своїх зобов’язань за цим Договору, повинна надати належні документальні підтвердження з боку уповноважених державних органів.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони погодились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація чи відомості, що стосуються виконання Договору, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційного дозволу чи документів для виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, що регулює зобов’язання Сторін за Договором.

7.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати інформацію, що представляє для Замовника конфіденційність та не буде розголошувати її третім особам без попередньої згоди Замовника.

 

 1. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту підписання Акту наданих послуг, а щодо фінансових зобов’язань – до моменту повного їх виконання.

8.2. Сторони можуть змінити цей договір за домовленістю шляхом підписання додаткового договору.

8.3. Розірвання цього договору відбувається на підставах, передбачених чинним законодавством України.

8.4. Виконавець має право достроково розірвати даний Договір письмово (рекомендованим листом) попередивши Замовника за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. У всіх інших випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладання додаткових договорів.

9.3. Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені  печатками.

9.4. У випадку дострокового розірвання цього Договору, Сторони узгоджують вартість вже фактично наданих Послуг на виконання цього Договору, які підлягають оплаті згідно рахунку, що виставляється ВИКОНАВЦЕМ. За результатами домовленостей Сторони укладають угоду про припинення Договору, в якій узгоджують усі фінансові та інші питання.

9.5. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

9.6. У разі не можливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони  вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.9. ЗАМОВНИК передає ВИКОНАВЦЮ інформацію та відомості про себе (далі — Персональні дані), згідно з якими можна його ідентифікувати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.10. Сторони дійшли згоди, що ВИКОНАВЕЦЬ має право обробляти Персональні дані виключно з метою виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується обробляти Персональні дані ЗАМОВНИКА, забезпечуючи рівень їх захисту відповідно до вимог законодавства України, при цьому зберігаючи конфіденційність.

9.12. ЗАМОВНИК надає свою згоду на обробку ВИКОНАВЦЕМ Персональних даних, згідно цього Договору та положень чинного законодавства України.

Команда TEEAL працює в штатному режимі

Слідкуйте за новинами в наших чатах

Ми зможемо все, все буде Україна 💙💛

Частые вопросы о трудоустройстве в Польшу

    Ситуация  сложная и меняется каждый день. Важные условия для пересечения границы сейчас — это

 1.  Поездка только с документами подтверждающими цель поездки, например, рабочее приглашение.
 2. Наличие адреса места прохождения карантина

Всё это, а так же качественную консультацию и сопровождение на всех ключевых этапах Вы получите при сотрудничестве со специалистами компании Teeal

    После пересечения границы Вас ждет 10 дней карантина. Если вы успешно сдали тест на территории Польши — можно приступать к работе сразу

Минимальная оплата труда в Польше с нового 2021 года составляет 13.83 злотых нетто (это то, что вы получаете «чистыми» на руки).

Да! Всех кандидатов на вакансии мы трудоустраиваем только ОФИЦИАЛЬНО. Для Вас это проявляется в том, что оплату своего труда Вы получаете на карту банка, у Вас есть социальный пакет, а также медицинское страхование от несчастных случаев на рабочем месте.

Да,при предварительной просьбе к координатору, о необходимости получения аванса, он будет предоставлен Вам после отработки 14 рабочих дней ( за исключением вакансий тип договора которых «умова о праце»).

Чтобы оформиться на работу официально, на ваше имя необходимо подать запрос на изготовление приглашения в Уженде труда. Даже если у Вас есть открытая рабочая виза, мы должны будем сделать новое приглашение на выбранную вакансию.

Заявка
Бесплатная консультация